BUDŽETSKI REČNIK OD G DO Z

Prateći slova budžetskog rečnika objasnićemo definicije koje su u vezi sa sledećim pojmovima:

Glavna knjiga trezora je skup svih računa koji se vode po sistemu dvojnog knjigovodstva. U njoj se sistematski obuhvataju stanja i evidentiraju sve promene na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima.

Direktni korisnici budžetskih sredstava su organi i službe lokalne samouprave.

Donacija je namenski, bespovratan prihod koji se ostvaruje na osnovu pisanog ugovora između davaoca i primaoca donacije. Može biti u formi novca, vlasništva nad imovinom ili uslugama, a u vezi je sa humanitarnom svrhom. Onaj koji daje donaciju je donator, dok je druga strana primalac donacije.

Državna pomoć su sredstva koja se daju iz budžeta kojom se stimuliše rad određenih preduzeća ili proizvodnja određenih proizvoda principom selektivnosti, a koja se uređuje posebnim zakonom.

Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja  je njihovo iskazivanje na osnovu propisa ili ugovora koji određuju njihove izvore.

Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka je iskazivanje  pojedinačnih dobara i usluga i izvršena transferna plaćanja.

Zakon o budžetu je pravni akt kojim Skupština za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije Republike. Lokalne samouprave donose odluke o budžetu što je najznačajniji lokalni dokument kojim se predviđaju i odobravaju prihodi i rashodi na ovom nivou za period od godinu dana.

Završni račun je akt kojim nadležni organ organizacije obaveznog socijalnog osiguranja za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarena primanja i izdatke organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, sopstvene prihode i izdatke iz sopstvenih prihoda, kao i finansijski rezultat organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. Samo po sebi se nameće da je, pored budžeta, za građane jako bitan završni račun jer predstavlja izvršenje budžeta. Budžet je samo plan kako će se prikupljati i trošiti novac, a završni račun nam empirijski pokazuje kako je to urađeno.

Zaduživanje je ugovaranje kredita, odnosno izdavanje hartija od vrednosti, u skladu sa posebnim zakonom.

Zaduživanje zbog tekuće likvidnosti je kratkoročno zaduživanje  za finansiranje privremene nelikvidnosti budžeta izazvane usled neuravnoteženih kretanja u prihodima i rashodima u toku godine.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.